ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ

0
300

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΩΝ

Θυγατέρες του Διός και της Μνημοσύνης οι Μούσες, οι «ΟΜΟΥ ΟΥΣΑΙ» ή «ΜΝΗΜΗΣ ΟΥΣΙΑΙ», γεννώνται εκ του Νου και γενούν τις Μαθήσεις, ζώντας στα όρη και στα άλση, επειδή ή μάθησις απαιτεί ηρεμίαν, ειρήνην και φυσικήν έμπνευσιν.

Διδάσκαλος των Μουσών, είναι ο θεός του Φωτός, ο Μουσαγέτης Απόλλων, ο οποίος κρούοντας την λύραν του, δίδει σ’ αυτές την Μουσικήν και τις Επιστήμες και τις καθιστά προστάτιδες αυτών.

Μόνον οι Μούσες μπορούν να νικήσουν τις Σειρήνες και να αποκόψουν τα φτερά των, όπως το έκαναν αντιμετωπίζοντάς τις στο μέρος της Κρήτης, το οποίον ονομάσθη Άπτερα ή Απτερία.

Διότι μόνον με την έμπνευσιν των Μουσών, με τον νούν και την γνώσιν, αφοπλίζονται, απογυμνώνονται και καταπίπτουν οι νεφελώδεις και παραπλανητικές δοξασίες!

9/11/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)