ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΧΣ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

0
371

Viky Charalambous

1004474_547287278642407_1274177445_nΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) – Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

Ο Λαβύρινθος των τροποποιήσεων του ΤΧΣ. Πρέπει να είναι Μάγος κανείς για να μελετήσει τη σημερινή μορφή και την πορεία των αποφάσεων που έχουν σχέση με την κάθε δεδομένη στιγμή!..

Αλλάζει απόφαση και το ΦΕΚ αλλά παράλληλα αναφέρεται και σε νόμους που και αυτοί με τη σειρά τους αλλάζουν.

N 3864/ Αρ. Φύλλου 119, 21 Ιουλίου 2010

Νόμος Ίδρυσης ΤΧΣ & οι Τροποποιήσεις του:
Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

 1. N. 3864/2010 ΦΕΚ Α 21.7.2010 – περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
 2. Ν. 3870/2010 ΦΕΚ Α 138/9.8.2010 – άρθρο 20 παρ. 2: 1η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – αντικατάσταση του άρθρου 5 του Ν. 3864/2010 σχετικά με το προσωπικό του Ταμείου,
 3. Ν. 3899/2010 ΦΕΚ Α 212/17.12.2010 – άρθρα 1 και παρ. 1 α και 9 παρ. 2: 2η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – εξαίρεση υπαγωγής του Ταμείου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3429/2005 σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τροποποίηση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3864/2010,
 4. Ν. 4021/2011 ΦΕΚ Α 218/3.10.2011 – άρθρο 50: 3η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10 και 16 του Ν. 3864/2010,
 5. Ν. 4031/2011 ΦΕΚ Α 256/9.12.2011 – άρθρο 3: 4η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης,
 6. Ν. 4051/2012 ΦΕΚ Α 40/29.2.2012 – άρθρο 9: 5η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων και άρθρων και αντικαταστάσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7α, 8, 10, 13, 14, 16, 16Α, 16Β του Ν. 3864/2010,
 7. Ν. 4056/2012 ΦΕΚ Α 52/12.3.2012 – άρθρο 21 παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 9: 6η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010 σχετικά με τα όργανα διοίκησης του Ταμείου,
 8. Ν. 4063/2012 ΦΕΚ Α 71/30.3.2012 – άρθρο 4 παρ. 3: 7η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – αντικατάσταση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στο άρθρο 7 του Ν. 3864/2010,
 9. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.4.2012 ΦΕΚ Α 94/19.4.2012 – άρθρο 1: 8η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη και αντικατάσταση όρων των άρθρων 3, 6, 7, 10, 13 και 16 Γ του Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4079/2012 ΦΕΚ Α 180/20.9.2012,
 10. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.4.2012 ΦΕΚ Α 103/30.4.2012 – άρθρο 2: 9η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 6 του Ν. 3864/2010 σχετικά με την προκαταβολή εισφοράς σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος και τη σύναψη σύμβασης προεγγραφής, αντικατάσταση όρων στο άρθρο 3 και 7 του Ν. 3864/2010, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4079/2012 ΦΕΚ Α 180/20.9.2012,
 11. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 3.5.2010 ΦΕΚ Α 117/4.5.2012 σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης προεγγραφής,
 12. Ν. 4092/2012 ΦΕΚ Α 220/8.11.2012 – άρθρο 6: 10η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – κατάργηση διάταξης του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010,
 13. Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 – Υποπαράγραφος Δ1: 11η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου- προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 6, 7, 16Β, 16Γ του Ν. 3864/2010,
 14. Ν. 4099/2012 ΦΕΚ Α 250/20.12.2012 – άρθρα 164 και 165 παρ. 8α (β): 12η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη όρων, αντικαταστάσεις και καταργήσεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, 11, 14, 16Β του Ν. 3864/2010 και τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4051/2012 σχετικά με την υποχρέωση του Ταμείου να καταβάλει αντί του ΤΕΚΕ μέχρι την 31.12.2013,
 15. Ν. 4111/2012 ΦΕΚ Α 18/25.1.2013 – άρθρο 13: 13η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – προσθήκη, αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων των άρθρων 4, 7 του Ν. 3864/2010,
 16. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 38 της 9.11.2012 ΦΕΚ Α 223/12.11.2012 αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010,
 17. N. 4138/2013 ΦΕΚ Α 72/19.3.2013 – άρθρο 12: 14η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010,
 18. Ν. 4144/2013 ΦΕΚ Α 88/18.4.2013 – άρθρο 78: 15η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010,
 19. Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α 107/9.5.2013 – Υποπαράγραφος Δ.3: 16η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 1, 4,
 20. N. 4172/2013 ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 – άρθρο 74: 17η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 2 και 16 Γ,
 21. N. 4254/2014 ΦΕΚ Α 85/7.4.2014 – άρθρο 2: 18η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου – τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 7α, 8, 10, 13, 14, 16Α, 16Β, 16Γ
 22. Βασική Σχετική Νομοθεσία:

 23. N. 3601/2007 ΦΕΚ Α 178/1.8.2007 – Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα (βλ. ανωτέρω σε συνδυασμό με Ν. 4051/2012 και 4021/2012)

 24. Ν. 3746/2009 ΦΕΚ Α 27.16.2.2009 – Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις
 25. Ν. 3588/2007 ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 – Πτωχευτικός Κώδικας
 26. Ν. 3458/2006 ΦΕΚ Α 94/8.5.2006 – Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων
 27. Για όλους τους σχετικούς νόμους μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ