Γνώθι σ’ αυτόν και Μηδέν άγαν τα κλειδία της προσωπικής και κοινωνικής ανέλιξης

0
525

ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Είναι μεγάλο προτέρημα να γνωρίζει κανείς τα όρια των δυνατοτήτων του. Να έχει επίγνωσιν των τομέων, στους οποίους πρέπει να δρά χωρίς δισταγμούς, και των θεμάτων, στα οποία πρέπει ο ρόλος του να είναι ενεργητικός και ο λόγος του έγκυρος και καταλυτικός. Όπως επίσης μεγάλο προτέρημα είναι το να τοποθετείται συνειδητά ως καλός ακροατής και θεατής σε θέματα τα οποία είτε δεν κατέχει, είτε η γνώσις και η εμπειρία του σε αυτά είναι ελλιπής.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διπλά χρήσιμος. Και προς τον εαυτόν του, διότι μία τέτοια στάσις θα του εξασφαλίσει τον σταδιακόν, αλλά σίγουρον εμπλουτισμόν του γνωστικού και δυνητικού του επιπέδου, αλλά και προς το σύνολον, διότι κάθε λόγος και πράξις του θα διέπονται από την αποτελεσματικότητα της εγκυρότητος και της αντικειμενικής τοποθετήσεως.

Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι να διέπονται από το πνεύμα της θεάς Αθηνάς, όπως επίσης χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κτήμα μας αυτό το προτέρημα!!

6/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Είναι μεγάλο προτέρημα να γνωρίζει κανείς τα όρια των δυνατοτήτων του. Να έχει επίγνωσιν των τομέων, στους οποίους πρέπει να δρά χωρίς δισταγμούς, και των θεμάτων, στα οποία πρέπει ο ρόλος του να είναι ενεργητικός και ο λόγος του έγκυρος και καταλυτικός. Όπως επίσης μεγάλο προτέρημα είναι το να τοποθετείται συνειδητά ως καλός ακροατής και θεατής σε θέματα τα οποία είτε δεν κατέχει, είτε η γνώσις και η εμπειρία του σε αυτά είναι ελλιπής.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι διπλά χρήσιμος. Και προς τον εαυτόν του, διότι μία τέτοια στάσις θα του εξασφαλίσει τον σταδιακόν, αλλά σίγουρον εμπλουτισμόν του γνωστικού και δυνητικού του επιπέδου, αλλά και προς το σύνολον, διότι κάθε λόγος και πράξις του θα διέπονται από την αποτελεσματικότητα της εγκυρότητος και της αντικειμενικής τοποθετήσεως.
Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι να διέπονται από το πνεύμα της θεάς Αθηνάς, όπως επίσης χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κτήμα μας αυτό το προτέρημα!!

6/9/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)